Αναγνώστες

Παρασκευή, 26 Μαρτίου 2010

Για το δικαίωμα ψήφου των Γραμματέων Νομαρχιακών Επιτροπών του ΣΥΝ


Της Μαρίκας Φραγκάκη

Στις δύο τελευταίες συνεδριάσεις της ΚΠΕ του ΣΥΝ για τη διενέργεια ή μη έκτακτου συνεδρίου και για το σχέδιο θέσεων, προέκυψε θέμα συμμετοχής με δικαίωμα ψήφου των Γραμματέων των Νομαρχιακών Επιτροπών του κόμματος. Το θέμα παρακάμφθηκε και στις δύο συνεδριάσεις. Μάλιστα, στη δεύτερη συνεδρίαση (13-14.3.10), το Προεδρείο επικαλέσθηκε το Καταστατικό, για να στηρίξει την άποψη ότι κάτι τέτοιο δεν ήταν δυνατό. Είναι όμως έτσι; Επειδή θεωρούμε το ζήτημα ιδιαίτερα σημαντικό, κρίναμε σκόπιμο να ανατρέξουμε τόσο στις σχετικές διατάξεις του Καταστατικού, όσο και στα «πολιτικά μαθηματικά» που εμπεριέχει.

Ξεκινώντας από το Καταστατικό, η παράγραφος ζʼ του άρθρου 7.ΙΙΙ ορίζει ότι «Στις συνεδριάσεις της ΚΠΕ για σοβαρά πολιτικά ζητήματα παίρνουν μέρος με δικαίωμα ψήφου οι γραμματείς των νομαρχιακών επιτροπών, οι βουλευτές και οι ευρωβουλευτές του κόμματος» (σελ. 22)1. Κατά την άποψή μας, τούτο δεν αντιφάσκει με την παράγραφο δʼ του άρθρου 8.Ι, σύμφωνα με την οποία, «Η προκήρυξη Τακτικού Συνεδρίου, η οργάνωση της προσυνεδριακής διαδικασίας, τα προσυνεδριακά κείμενα και το μέτρο αντιπροσώπευσης είναι αρμοδιότητες της ΚΠΕ». Ισχυριζόμαστε δηλαδή ότι η διεύρυνση της συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων της ΚΠΕ με δικαίωμα ψήφου των Γραμματέων ΝΕ δεν αλλοιώνει τις αρμοδιότητές της. Πρόκειται για δύο διαφορετικά θέματα, τα οποία δεν αντίκεινται το ένα στο άλλο.


"Διαβάστε περισσότερα".
Μάλιστα, αν λάβουμε υπόψη ότι η σύγκλιση έκτακτου συνεδρίου μπορεί να ζητηθεί από Πολιτικές Κινήσεις που αντιπροσωπεύουν το 1/4 των μελών του κόμματος ή και από το 15% των μελών του (παράγραφος βʼ, άρθρο 8.ΙΙΙ), τότε γίνεται αντιληπτό ότι η συμμετοχή των Γραμματέων ΝΕ σε σχετικές με το θέμα ψηφοφορίες της ΚΠΕ όχι μόνο δεν αλλοιώνει τις αρμοδιότητές της, αλλά διευρύνει και ενισχύει τη βάση νομιμοποίησής τους.

Πόσο μάλλον που το Περιφερειακό Πολιτικό Συμβούλιο του ΣΥΝ «για την παρακολούθηση και τον συντονισμό σε θέματα αναπτυξιακής και περιβαλλοντικής πολιτικής» σύμφωνα με τη διάταξη εʼ του άρθρου 5 του από 2005 Καταστατικού δεν συστάθηκε ακόμα! Θεσμικά, συνεπώς, θεωρούμε ότι η συμμετοχή των γραμματέων στη λήψη αποφάσεων της ΚΠΕ στις προαναφερθείσες συνεδριάσεις είναι τυπικά και ουσιαστικά σύννομη.

Από την πλευρά όμως των «πολιτικών μαθηματικών», τα πράγματα δεν είναι τόσο εύκολα! Ειδικότερα, η ΚΠΕ έχει 125 μέλη, ενώ οι Γραμματείς Ν.Ε. ανέρχονται σε 62. Από αυτούς, 7 είναι μέλη της ΚΠΕ. Συνεπώς, τυχόν συμμετοχή των γραμματέων Ν.Ε. στην ΚΠΕ με δικαίωμα ψήφου θα αύξανε το σύνολο των ψηφοφόρων κατά 55 (62-7) ή κατά 44%, ποσοστό που είναι μειοψηφικό στο σύνολο της ΚΠΕ. Η σημασία της αύξησης αυτής των ψήφων όμως πρέπει να αξιολογηθεί σε σχέση με τον συσχετισμό των πολιτικών ομάδων εντός της ΚΠΕ, ο οποίος σύμφωνα με τα αποτελέσματα του 5ου συνεδρίου έχει ως εξής:

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ
% μελών ΚΠΕ

ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΕΝOΤΗΤΑ (Αριστερό Ρεύμα & Κοκκινοπράσινο Δίκτυο)


62,31

ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ
30,50

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
2,80

ΥΠΕΡΒΑΣΗ
2,63

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ
0,88

ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΠΕ
0.88


Όπως προκύπτει από τα παραπάνω στοιχεία, στην ΚΠΕ του ΣΥΝ σήμερα καταγράφεται μια ευρύτατη πλειοψηφία. Στις συνθήκες αυτές, τυχόν αύξηση του αριθμού των ψηφοφόρων, δεν απειλεί εμφανώς την πολιτική πλειοψηφία της ΚΠΕ. Εκείνο όμως το οποίο ενδεχομένως δημιουργεί ανησυχίες είναι (α) το απρόβλεπτο της ψήφου των Γραμματέων, και μάλιστα σε περιόδους αναταράξεων, όπως είναι η τρέχουσα, (β) το μη συμπαγές του πλειοψηφικού πολιτικού ρεύματος στην ΚΠΕ, το οποίο εμφανίζει ρωγμές το τελευταίο διάστημα και (γ) η έλλειψη προηγούμενης εμπειρίας, αφού σπάνια η ΚΠΕ δίδει δικαίωμα ψήφου στους Γραμματείς ΝΕ.

Αν τα «πολιτικά μαθηματικά» εξηγούν ως ένα βαθμό την επιφυλακτικότητα με την οποία αντιμετωπίσθηκε το θέμα της συμμετοχής των γραμματέων Ν.Ε. με δικαίωμα ψήφου στις δύο παραπάνω αναφερόμενες συνεδριάσεις της ΚΠΕ, το ίδιο το Καταστατικό διακηρύττει ότι «Ο Συνασπισμός είναι κόμμα των μελών του» (άρθρο 3β). Με την έννοια αυτή, η διεύρυνση της νομιμοποιητικής βάσης των αποφάσεων του ανώτερου οργάνου, της ΚΠΕ, και μάλιστα σε κρίσιμες περιόδους πρέπει κατά την άποψή μας να επιζητείται.

Γενικά, το Καταστατικό του κόμματος είναι σαφές ως προς τις κατευθύνσεις του. Ορθώς κατά τη γνώμη μας, θέτει μια γενική αρχή προς ερμηνεία και εφαρμογή από το ανώτερο όργανο, την ΚΠΕ, η οποία οφείλει να επιδείξει πολιτική τόλμη και εμπιστοσύνη στα περιφερειακά στελέχη του κόμματος, ενισχύοντας έτσι τις διαύλους επικοινωνίας της με τα μέλη του κόμματος, αλλά και με την ίδια την κοινωνία, σε μια κρίσιμη από κάθε άποψη περίοδο.

1. Αξίζει να σημειωθεί ότι αντίστοιχο ζήτημα δικαιώματος ψήφου δεν έχει προκύψει σε σχέση με τους βουλευτές και ευρωβουλευτές του κόμματος, δεδομένου ότι οι 8 στους 10 βουλευτές μας είναι ήδη μέλη της ΚΠΕ, καθώς και ο ευρωβουλευτής μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: