Αναγνώστες

Δευτέρα, 11 Ιανουαρίου 2010

Έτος αποφάσεων για τον ΣΥΝ και τον ΣΥΡΙΖΑ

Αυγή 10/01/2010
Ο ΣΥΝ και η πολιτική συμμαχία του ΣΥ-
ΡΙΖΑ υποδέχονται το 2010 με ανοιχτά θέμα-
τα. Τα προβλήματα που προέκυψαν λίγο πριν
τις ευρωεκλογές του περασμένου Ιουνίου,
και εντάθηκαν κατά την διάρκεια του καλο-
καιριού, μπορεί προσωρινά να καλύφθηκαν
από το εκλογικό αποτέλεσμα των βουλευτικών
εκλογών, όμως παραμένουν άλυτα και αργά ή
γρήγορα πρέπει να αντιμετωπισθούν.
Αν τις δημοσκοπήσεις αυτού του χρονικού
διαστήματος τις εξετάσουμε επιφανειακά και
σταθούμε μόνο στην πρόθεση ψήφου και
στην πολιτική εκλογική εκτίμηση, όπως πα-
ρουσιάζονται στην 2η γραφική παράσταση
και στον 1ο πίνακα, θα μπορούσαμε να πού-
με ότι ο ΣΥΡΙΖΑ διατηρεί χωρίς απώλειες ό,τι
αποκόμισε στις βουλευτικές εκλογές του
Οκτωβρίου. Η μελέτη όμως και άλλων ποιο-
τικών μετρήσιμων δεικτών, όπως η διαχεί-
ριση πολιτικών θεμάτων και η πολιτική ει-
κόνα που εκπέμπει ο ΣΥΡΙΖΑ στους πολίτες,
μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το ποσοστό
της πρόθεσης ψήφου είναι περισσότερο εύ-
θραυστο σε σχέση με ό,τι καταγράφονταν την
προηγούμενη χρονική περίοδο. Συγκεκριμέ-
να:
Στα θέματα της οικονομίας, της αντιμετώ-
πισης της διαφθοράς, της ανεργίας και του
ασφαλιστικού, οι πολιτικές προτάσεις του ΣΥ-
ΡΙΖΑ είναι θετικά αποδεκτές από το 2,6% του
εκλογικού σώματος σε σχέση με το 4,2% του
προηγούμενου εξαμήνου.
 Στα κοινωνικά θέματα, στα θέματα της παι-
δείας, της υγείας και της μετανάστευσης, τα
ποσοστά για τις απόψεις του ΣΥΡΙΖΑ μειώ-
νονται στο 2,7% από το 4,1%.
Στο θέμα της πολιτικής εικόνας, έτσι όπως
αυτή προσλαμβάνεται από τους πολίτες και η
οποία διαμορφώνεται σε σχέση με τις ιδέες
που εκφράζει, την προοπτική που χαράζει
για το μέλλον και τον βαθμό εμπιστοσύνης
που εκπέμπει στους πολίτες, το ποσοστό από
το 10,2% το προηγούμενο εξάμηνο σήμερα
βρίσκεται στο 6,9%.
 Σε σχέση με την πολιτική εικόνα των ηγε-
τικών του στελεχών και την πολιτική ενότη-
τα που παρουσιάζει, τα θετικά ποσοστά βρί-
σκονται στο 5,6% από το 8,0%.
Οι πολίτες και οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ εί-
ναι προβληματισμένοι και ανήσυχοι για την
πολιτική εικόνα του ΣΥΝ και του ΣΥΡΙΖΑ το
τελευταίο εξάμηνο.
Η κοινωνία προσδοκά
Η επιστροφή του ΠΑΣΟΚ στη διακυβέρ-
νηση της χώρας, το νέο μετεκλογικό πολιτικό
τοπίο, ο ρόλος της σύγχρονης και ριζοσπα-
στικής αριστεράς, η οργανωτική ανάπτυξη
του ΣΥΝ και ο χαρακτήρας της πολιτικής συμ-
μαχίας του ΣΥΡΙΖΑ, είναι θέματα σοβαρά και
χρειάζεται άμεσα να τα προσεγγίσουμε με
οργανωμένη και δημοκρατική συζήτηση.
Ο ρόλος της σύγχρονης, ανανεωτικής, ρι-
ζοσπαστικής αριστεράς σ’ αυτή την περί-
σταση είναι κρίσιμος και χρήσιμος. Πρέπει
να πείσουμε και να εμπνεύσουμε τους πο-
λίτες που απομακρύνονται συνεχώς από τις
πολιτικές και εκλογικές διαδικασίες. Βρι-
σκόμαστε μπροστά σε μια μεταβατική πε-
ρίοδο που κυοφορούνται αναζητήσεις, ανα-
κατατάξεις και αναζητούνται νέες συνθέ-
σεις. Σ’ αυτή τη συγκυρία η αριστερά πρέπει
με θάρρος να βάλει τη δική της σφραγίδα,
γιατί οι πολίτες πάνω από όλα ελπίζουν και
προσδοκούν ότι μπορεί να υπάρξει έξοδος
με όραμα, σε όφελος της κοινωνίας.
Οι καιροί ου μενετοί. Ας σπεύσουμε.

Δεν υπάρχουν σχόλια: